21 wrz, 2023
admin2023

"For each" w JavaScript - kiedy i jak używać - poradnik

Metoda for each w JavaScript to jedno z popularnych narzędzi używanych do iteracji przez elementy tablicy. Pozwala na wykonywanie określonej funkcji dla każdego elementu tablicy, co sprawia, że jest niezwykle przydatna w różnych sytuacjach programistycznych. W tym przewodniku przyjrzymy się bliżej tej metodzie, jej zastosowaniom oraz porównamy ją z innymi technikami iteracji dostępnymi w języku JavaScript.

for each javascript

Spis treści

Wprowadzenie do metody 'for each' w JavaScript

Metoda for each w JavaScript to popularne narzędzie używane do iteracji przez elementy tablicy. W tym wprowadzeniu do javascript array foreach omówimy podstawowe informacje na temat tej metody, jej zastosowania i znaczenia. Ten przewodnik po javascript's foreach method pomoże Ci zrozumieć, jak skutecznie korzystać z tej metody w swoich projektach.

Czym jest metoda 'for each' w JavaScript?

Metoda javascript foreach(), znana również jako javascript for-each, to funkcja wbudowana w język JavaScript, która pozwala na iterowanie przez elementy tablicy. Foreach() method wykonuje określoną funkcję dla każdego elementu tablicy. Method foreach jest często używana do przetwarzania danych, takich jak obliczenia, filtrowanie czy modyfikowanie elementów tablicy. Foreach method jest częścią javascript foreach method i jest szeroko stosowana w różnych scenariuszach programistycznych.

Podstawowe zastosowania metody 'for each' w JavaScript

W tej sekcji omówimy, jak use the javascript foreach w praktyce. Foreach loop i for each loop są używane do iteracji przez elementy tablicy, wykonując określoną funkcję dla każdego z nich. Oto kilka przykładów, jak loop through elementy tablicy za pomocą metody 'for each':

 1. For loop - zastąpienie tradycyjnej pętli 'for' metodą 'for each' dla prostszego i czytelniejszego kodu.
 2. Loop or iterate - iterowanie przez elementy tablicy w celu wykonania określonej operacji, takiej jak obliczenia czy modyfikacje.
 3. Loop through contents - przetwarzanie zawartości tablicy, np. filtrowanie danych, sortowanie czy mapowanie.
 4. For loop method - zastosowanie metody 'for each' w połączeniu z innymi metodami, takimi jak 'map', 'filter' czy 'reduce'.

W kolejnych sekcjach tego przewodnika omówimy bardziej zaawansowane zastosowania metody 'for each' w JavaScript oraz porównamy ją z innymi technikami iteracji dostępnymi w języku.

Przykłady użycia metody 'for each' w JavaScript

Przykłady użycia metody 'for each' na tablicach

Metoda javascript array foreach pozwala na łatwe iterowanie przez elementy tablicy. Oto kilka common javascript foreach examples pokazujących, jak używać metody 'for each' na tablicach:

// basic foreach example - wyświetlanie wartości elementów tablicy

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

numbers.forEach((number) => {

console.log(number);

});

// the example of foreach - sumowanie elementów tablicy

const prices = [10, 20, 30, 40, 50];

let sum = 0;

prices.forEach((price) => {

sum += price;

});

console.log(sum); // 150

// the demo of foreach - modyfikowanie elementów tablicy

const words = ['apple', 'banana', 'cherry'];

const uppercasedWords = [];

words.forEach((word) => {

uppercasedWords.push(word.toUpperCase());

});

console.log(uppercasedWords); // ['APPLE', 'BANANA', 'CHERRY']

W powyższych przykładach używamy metody javascript array foreach do iteracji przez elementy tablicy i wykonania różnych operacji, takich jak wyświetlanie wartości, sumowanie czy modyfikowanie elementów.

Jak używać metody 'for each' z funkcjami strzałkowymi?

Metoda foreach with arrow function pozwala na jeszcze bardziej zwięzłe i czytelne pisanie kodu. Oto przykład użycia metody 'for each' z funkcją strzałkową:

// foreach with arrow function - wyświetlanie wartości elementów tablicy

const fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'];

fruits.forEach((fruit) => console.log(fruit));

W powyższym przykładzie używamy funkcji strzałkowej zamiast tradycyjnej funkcji, co pozwala na zwięzłe i czytelne przedstawienie kodu.

Przykłady użycia metody 'for each' z mapami

Metoda foreach with maps pozwala na iterowanie przez elementy mapy w JavaScript. Oto przykład użycia metody 'for each' z mapą:

// foreach with maps - wyświetlanie kluczy i wartości mapy

const myMap = new Map();

myMap.set('key1', 'value1');

myMap.set('key2', 'value2');

myMap.set('key3', 'value3');

myMap.forEach((value, key) => {

console.log(Key: ${key}, Value: ${value});

});

W powyższym przykładzie używamy metody 'for each' do iteracji przez elementy mapy i wyświetlenia kluczy oraz wartości. Dzięki temu możemy łatwo przetwarzać dane przechowywane w mapach.

Metoda 'for each' a inne metody iteracji w JavaScript

W JavaScript istnieje wiele metod iteracji, takich jak javascript foreach, pętla 'for' czy 'for...of'. W tej sekcji porównamy te metody, aby lepiej zrozumieć ich różnice i zastosowania.

Porównanie metody 'for each' i pętli 'for'

Metoda javascript for each jest często używana do iteracji przez elementy tablicy, podczas gdy pętla 'for' jest bardziej uniwersalna i może być stosowana w różnych sytuacjach. Oto kilka różnic i podobieństw między tymi dwoma metodami:

 • Składnia: Metoda javascript foreach używa funkcji zwrotnej, która jest wywoływana dla każdego elementu tablicy, podczas gdy pętla 'for' używa trzech wyrażeń: inicjalizacji, warunku i inkrementacji.
 • Przebieg iteracji: Metoda foreach skips empty slots w tablicy, podczas gdy pętla 'for' iteruje przez wszystkie indeksy, niezależnie od tego, czy są puste, czy nie.
 • Przerwanie iteracji: W przypadku metody javascript array foreach nie można przerwać iteracji za pomocą instrukcji 'break' lub 'return', podczas gdy w pętli 'for' jest to możliwe.
 • Zastosowanie: Metoda foreach method different jest używana głównie do iteracji przez elementy tablicy, podczas gdy pętla 'for' może być stosowana do iteracji przez różne struktury danych, takie jak obiekty czy napisy.

Kiedy używać metody 'for each' a kiedy 'for...of'?

Metoda for each javascript i pętla 'for...of' są obie używane do iteracji przez elementy tablicy, ale mają różne zastosowania:

 • Metoda 'for each': Jest używana, gdy chcemy wykonać operację na każdym elemencie tablicy, ale nie potrzebujemy przerwać iteracji ani zwrócić wartości. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy wykonać operacje na elementach tablicy bez modyfikowania ich wartości.
 • Pętla 'for...of': Jest używana, gdy chcemy iterować przez elementy tablicy, ale potrzebujemy większej kontroli nad przebiegiem iteracji, takiej jak przerwanie iteracji za pomocą instrukcji 'break' lub zwrócenie wartości za pomocą instrukcji 'return'. Jest to również przydatne, gdy chcemy iterować przez inne iterowalne obiekty, takie jak napisy czy mapy.

W praktyce, wybór między metodą when to use foreach a pętlą 'for...of' zależy od konkretnego przypadku użycia i wymagań dotyczących kontroli nad iteracją.

Jak przekształcić pętlę 'for' na 'for each'?

Jeśli chcemy przekształcić pętlę 'for' na metodę javascript foreach, musimy zamienić trzy wyrażenia pętli 'for' na funkcję zwrotną przekazywaną do metody 'for each'. Oto przykład converting a for loop to foreach:

// Pętla 'for'

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {

console.log(numbers[i]);

}

// Metoda 'for each'

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

numbers.forEach((number) => {

console.log(number);

});

W powyższym przykładzie zamieniliśmy pętlę 'for' na metodę for loop to foreach, co pozwala na bardziej czytelny i zwięzły kod.

Zaawansowane zastosowania metody 'for each' w JavaScript

W tej sekcji omówimy zaawansowane zastosowania metody javascript foreach, takie jak użycie metody na rzadkich tablicach, aktualizacja elementów tablicy oraz użycie 'this' wewnątrz funkcji zwrotnej.

Użycie metody 'for each' na rzadkich tablicach

Metoda using foreach on sparse arrays może być używana na rzadkich tablicach, czyli takich, które mają puste miejsca między elementami. W przypadku rzadkich tablic, metoda 'for each' pomija puste miejsca i wywołuje funkcję zwrotną tylko dla istniejących elementów. Przykład:

const sparseArray = [1, , , 4, 5];

sparseArray.forEach((element, index) => {

console.log(Element ${element} znajduje się na pozycji ${index});

});

W powyższym przykładzie metoda use foreach wywoła funkcję zwrotną tylko dla elementów 1, 4 i 5, pomijając puste miejsca między nimi.

Aktualizacja elementów tablicy za pomocą metody 'for each'

Metoda updating the array elements może być używana do aktualizacji elementów tablicy. Aby to zrobić, możemy przekazać funkcję zwrotną, która modyfikuje elementy tablicy. Przykład:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

numbers.forEach((element, index, array) => {

array[index] = element * 2;

});

console.log(numbers); // [2, 4, 6, 8, 10]

W powyższym przykładzie metoda use foreach and related aktualizuje elementy tablicy, mnożąc je przez 2.

Użycie 'this' wewnątrz funkcji zwrotnej w metodzie 'for each'

Wartość this inside the callback w funkcji zwrotnej metody 'for each' może być używana do odwołania się do obiektu, który jest kontekstem wywołania funkcji. Aby to zrobić, możemy przekazać obiekt jako drugi argument metody 'for each'. Przykład:

const obj = { multiplier: 2 };

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

numbers.forEach(function(element, index, array) {

array[index] = element * this.multiplier;

}, obj);

console.log(numbers); // [2, 4, 6, 8, 10]

W powyższym przykładzie wartość inside callback 'this' w funkcji zwrotnej odnosi się do obiektu 'obj', dzięki czemu możemy użyć jego właściwości 'multiplier' do modyfikacji elementów tablicy.

Często spotykane problemy i pytania dotyczące metody 'for each' w JavaScript

W tej sekcji omówimy często spotykane problemy i pytania związane z metodą 'for each' w JavaScript, takie jak foreach skips empty slots, the this in foreach oraz the array it iterates.

Dlaczego metoda 'for each' pomija puste miejsca?

Metoda 'for each' pomija puste miejsca w tablicach, ponieważ została zaprojektowana tak, aby wywoływać funkcję zwrotną tylko dla istniejących elementów tablicy. Dzięki temu, foreach skips empty slots i pozwala na efektywniejsze przetwarzanie danych. Warto jednak pamiętać, że pomijanie pustych miejsc może prowadzić do nieoczekiwanych wyników, jeśli nie jesteśmy świadomi tego zachowania metody 'for each'.

Jak działa wartość 'this' w metodzie 'for each'?

Wartość this w funkcji zwrotnej metody 'for each' odnosi się do obiektu, który jest kontekstem wywołania funkcji. Domyślnie, the this in foreach wskazuje na globalny obiekt (np. window w przeglądarkach). Jeśli chcemy zmienić kontekst wartości 'this', możemy przekazać obiekt jako drugi argument metody 'for each'. Przykład:

const obj = { multiplier: 2 };

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

numbers.forEach(function(element, index, array) {

array[index] = element * this.multiplier;

}, obj);

console.log(numbers); // [2, 4, 6, 8, 10]

W powyższym przykładzie wartość this w funkcji zwrotnej odnosi się do obiektu 'obj', dzięki czemu możemy użyć jego właściwości 'multiplier' do modyfikacji elementów tablicy.

Jak uzyskać dostęp do bieżącego elementu i indeksu w metodzie 'for each'?

Metoda 'for each' pozwala na uzyskanie dostępu do current element oraz current item podczas iteracji. W funkcji zwrotnej przekazywane są trzy argumenty: item and the index, index and the value oraz the array it iterates. Przykład:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

numbers.forEach((element, index, array) => {

console.log(Element ${element} znajduje się na pozycji ${index} w tablicy ${array});

});

W powyższym przykładzie funkcja zwrotna otrzymuje bieżący element, indeks oraz tablicę, po której iterujemy. Dzięki temu możemy uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych informacji podczas iteracji za pomocą metody 'for each'.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy metodę 'for each' w JavaScript, która jest używana do iteracji po elementach tablic i map. Przedstawiliśmy podstawowe zastosowania metody 'for each', jak również jej zaawansowane zastosowania, takie jak aktualizacja elementów tablicy czy użycie wartości 'this' wewnątrz funkcji zwrotnej. Porównaliśmy również metodę 'for each' z innymi metodami iteracji, takimi jak pętla 'for' czy 'for...of', oraz omówiliśmy często spotykane problemy i pytania związane z tą metodą.

Podczas korzystania z metody 'for each' warto pamiętać o jej specyficznych cechach, takich jak pomijanie pustych miejsc w tablicach czy domyślny kontekst wartości 'this'. Dzięki znajomości tych szczegółów oraz umiejętnemu wykorzystaniu metody 'for each' w praktyce, można skutecznie i efektywnie przetwarzać dane w JavaScript.

Przeczytaj także:

Należymy do CODEXO | IT AGENCJA

Uwaga! Korzystamy z ciasteczek „Cookies”! Jeśli Ci to nie odpowiada, opuść naszą stronę.

POLECAMY:
 • Klimatyzacja Kraków
 • Wentylacja Krakówrekuperacja Kraków
Wszystkie prawa zastrzeżone  ©WDesign 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram